حرف مردم

نبود نظارت بر مسافربرها
شهردار و فرماندار محترم آشخانه چرا بر مسافربرهای بین آشخانه و مراوه تپه هیچ نظارتی نمی کنند؟ کرایه پارسال هر نفر 15 هزار تومان بود اما امسال به 35 تا 40 هزار تومان رسیده است با این که بیشتر خودروهادوگانه سوز هستند.